Meny

Handledning

Assist erbjuder handledning till grupper och individer med syftet att deltagarna ska utvecklas i sitt yrke. Handledningen är en inlärningsprocess där gruppens samlade kunskap används och handledaren bidrar med sina kunskaper och erfarenheter av handledning.

Innehållet i handledningen kommer från gruppens aktuella frågor och situationer i deltagarnas arbetsliv. Handledning ska hjälpa till att förbättra deltagarna att hantera yrkesmässiga utmaningar men också erbjuda avlastning av påfrestningar i arbetet. Handledaren ska verka för ett tryggt klimat, hålla i en lämplig struktur och välja metoder utifrån uppdraget och gruppens behov.

Rekrytering och urval

Vår rekryteringstjänst är ett sätt att stärka och utveckla rekryteringsprocessen för våra kunder.

Psykologiska test i kombination med strukturerade intervjuer ger en ökad säkerhet vid rekrytering. Testerna kan vara en svaghet för alla användare om det bara finns ett eller några få test. Assist Utveckling har certifierade användare av rekryteringstest kompletterat med de på marknaden använda arbetspsykologiska test.

Genom Assist Utvecklings erfarenheter från rekrytering, chefsutveckling och organisationsarbete kan vi erbjuda kunder ett genomtänkt rekryteringsprogram.

 • Rekryteringsprocess för mellanchefer, högre chefer och specialister.

 • Extern eller intern rekrytering.

 • Leg. psykolog i olika delar av processerna.

 • Stort utbud av arbetspsykologiska test

 • Certifierade rekryteringskonsulter med marknadsledande rekryteringstest.

 • En unik uppföljning vid rekrytering. I uppdraget ingår en återkoppling till kandidat. För den som rekryteras finns möjlighet till fördjupad uppföljning och coachning.

Så här arbetar vi

 • Kravprofil för den aktuella befattningen arbetas fram genom intervjuer med nyckelpersoner inom den anställande organisationen

 • Organisationen väljer ut kandidater som är aktuella för urvalsförfarandet

 • Intervjuer med kandidater

 • Individuell testning av kandidater. Användning av psykologiska mätmetoder och testinstrument såsom OPQ, MBTI, HOGAN, Karriär/Beslutstil m.fl. kompletteras med ytterligare tester utifrån uppdragets karaktär

 • Intervjuer med referenspersoner

 • Utförlig beskrivning av individens resultat i förhållande till kravprofilen redovisas

 • Uppföljning och coachningsamtal under ett år med den individ organisationen valt för anställningen samt dennes chef.

Grupputveckling – teambuilding

Nybildade arbetsgrupper kan behöva starthjälp. Befintliga arbetsgrupper kan ha olika svårigheter. Ett utvecklingsarbete med en arbetsgrupp ska få gruppen att utveckla och fördjupa samverkan, förbättra samarbetet och öka förståelsen för varandra. Detta leder till att gruppen får mer fokus på uppdraget.

Arbetet är processinriktat. Inventeringar av områden som gruppen inte är nöjd med bearbetas systematiskt. Korta avsnitt varvas med uppgifter i grupp eller individuellt. Efter varje avsnitt följer konkretisering och avsiktsförklaring till vad grupp och eller individ ska åstadkomma.

Parallellt i processen ges gruppen kunskaper om arbetsgruppens psykologi och som effekt en ökad förståelse för varandras kompetenser, erfarenheter och personligheter. Samarbetsövningar ingår också i vårt arbetssätt.

Gruppens uppgift

 • Gruppens mål

 • Krav på gruppen

 • Behov av förbättringar/förändringar

Samverkan

 • Arbetsplatsträffar/mötesformer

 • Kommunikation

 • Arbetsgruppens roller

 • Konflikter

Ledarskap

 • Tydlighet

 • Struktur

 • Feedback

Jag i gruppen

 • Bemötande

 • Eget bidrag till arbetsklimatet

 • Feedback

 • Självkännedom, MBTI/JTI

 • Förstå andra och deras beteende

Värderingar

 • Värdegrund

 • Moral – etik. Regler

 • Människosyn

 • Kvalitet

 • Service

Mätinstrument

 • Olika mätinstrument för att kunna följa utvecklingen

Organisationsanalys / arbetsmiljökartläggning

 • Når ni de resultat som ni vill uppnå?

 • Behöver verksamhetens mål ses över?

 • Hur fungerar ledarskap och relationer?

 • Vilka är orsakerna till störningarna och de faktorer som inverkar?

En organisationsanalys eller en mer avgränsad arbetsmiljökartläggning är till god hjälp för att få fram orsakerna och ge kunskap om vad arbetsplatsen behöver för att förbättras och utvecklas.

Som grund för analysen används Weisbords analysmodell. En organisationsanalys inleds med en dialog med uppdragsgivaren för att klargöra uppdraget.

En analys kan innehålla

 • Presentation för personalen, förankring i organisationen

 • Personliga intervjuer och eller enkäter

 • Bearbetning av resultat

 • Presentation av delresultat för de intervjuade – diskussion och fördjupning

 • Rapport till ledning och personal

 • Dialog kring resultat

 • Handlingsplan

 • Medverkan vid förändringsarbete

 • Uppföljning

Uppdragen anpassas efter behov och typ av problemställning.

Ledarskapsutveckling - Personlig ledarutveckling

Programmet fokuserar på eget ledarskap i syfte att utveckla deltagarnas ledaregenskaper. Programmet vänder sig till chefer och arbetsledare.

Så här arbetar vi

Arbetet är processinriktat och bygger på upplevelsebaserad inlärning och utgår från den egna verkligheten. Korta teoriavsnitt varvas med uppgifter i grupp eller individuellt. Efter varje avsnitt följer reflexion och med focus på ledarens arbetssituation. Kursen stödjer sig på och bygger innehållet utifrån ett situationsanpassat ledarperspektiv.

Att vara ledare

 • Varför ledare?

 • Mina mål

 • Krav och förväntningar på ledaren – mina strategier

Jag som ledare för gruppen/avdelningen

 • Grupputveckling – metodik

 • Olika kritiska situationer i en grupp

 • Kommunikation. Att få en bra dialog med mina medarbetare

 • Konflikter, konflikthantering – verktyg

 • Feedback. Att ge kritik. Teori och träning

 • Presentationsteknik – tala inför gruppen

 • Mötesformer – regi

Ledarutveckling – mitt eget ledarskap

 • Situationsanpassat ledarskap

 • Självkännedom - test MBTI/JTI, OPQ eller annan test

 • 360 – ledartest och feedback

Värderingar

 • Etik i ledarrollen

 • Från arbetskamrat till ledare

 • Förhållandet mellan ledning och ledare

Utvecklingsarbetet kan fördelas på ex två sammanhängande och därefter fristående dagar. Tid för enskild coachning tillkommer.

Karriärcoachning, utveckling, förändring och uppsägning

Utveckling, coachning och handledning för individer som av olika orsaker behöver en förändring i arbetslivet.

Vi vänder oss till chefer och medarbetare som behöver byta karriär eller riskerar bli uppsagda från sin anställning.

Så här arbetar vi

 • Vem är jag? Egen inventering

 • Självtester ex MBTI, JTI, OPQ

 • Karriärrådgivning. Analys av vilka drivkrafter och karriärmöjligheter en person har. Vi använder instrumenten Karriärmodellen och Vägvisaren som hjälpmedel.

 • Kommunikation

 • Styrkor och svagheter

 • Omvärldsorientering

 • Arbetsmarknaden

 • Hur hittar jag jobbet